ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A LETSLEAF.HU használatára


I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
1.1. Az Eladó adatai
A letsleaf.hu Webáruház és a weblap üzemeltetője:
Név: Török Balázs e.v.
Nyilvántartási szám: 01-2020/008763/007

Székhely: 1104 Harmat utca 74. 3/2/7.
Adószám: 55769150-1-42
E-mail cím: torokbalazs.elte@gmail.com

1.2. Fogalmak
Eladó: a Webáruház üzemeltetője, amely a Webáruházban kínált árut értékesítő szolgáltatást
nyújtó 1.1. pontban meghatározott egyéni vállalkozó.
Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, amely a Webáruházzal adásvételi szerződést köt.
Felek: az adásvételi szerződésben szereplő szerződő személyek, az Eladó és a Vevő együttesen.
Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, felhasználó.
Adásvételi szerződés: a Felek között a Webáruház kínálatából a Vevő által kiválasztott áru tulajdonjogának átruházására irányuló szerződés.
Áru: a Webáruházban az Eladó által eladásra kínált termék.
Vételár: az a bruttó, általános forgalmi adót tartalmazó teljes ár, amelyen az Eladó az árut eladásra kínálja.
Szállítás: az adásvételi szerződés tárgyát képező árunak a Vevő által megjelölt címre történő eljuttatása és a Vevő (vagy megbízottja) részére történő átadása.
Szállító: Eladóval szerződött futárszolgálat, vagy postai szállító.
Szállítási díj: a Szállító által nyújtott szállítási szolgáltatás ellenértéke. A szállítási díj a vételáron felül az áru kiszállításának ellenértékeként megfizetésre kerülő összeg.
Webáruház: elektronikus úton, távollevők részére, ellenszolgáltatás fejében nyújtott szolgáltatás, amelyhez a szolgáltatás igénybe vevője egyedileg fér hozzá.

1.3. A Webáruház általános bemutatása
A Webáruház a letsleaf.hu oldalon érhető el. A kínálatában szereplő termékek otthonok és irodahelyiségek berendezésére szolgáló élő szobanövények és ezekhez kínált kiegészítők.
A Webáruházban történő vásárláshoz előzetesen regisztrálni szükséges. A regisztráció során Vevő részéről a rendszer által kért adatokat (név, számlázási és szállítási cím, e-mail cím, telefonos elérhetőség) a valóságnak megfelelően szükséges megadni, az adatok megfelelő módon történő megadásának elmulasztásából eredő károkért Vevő tartozik felelősséggel.
A Webáruházban történő vásárlás további feltétele, hogy Vevő magára nézve kötelezően elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket, amelyről a megrendelés menete folyamán jognyilatkozatot tesz.
A Webáruház üzemeltetésével összefüggésben, a személyes adatokkal kapcsolatos adatkezelést az Eladó a vonatkozó, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartásával végzi. A Webáruház adatvédelmi tájékoztatója külön, a honlapon elhelyezve található meg. A myfirstplantjournal.com Webáruházban történő vásárlás esetén a jelen Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint a megrendeléssel a Vevő vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolásával adásvételi szerződés jön létre az Eladó és a Vevő között. A létrejött szerződés írásbeli szerződésnek minősül, amely elektronikus úton megtett jognyilatkozattal jön létre. Az Eladó a szerződést annak száma szerint tartja nyilván a vásárlás napjától számított 5. naptári év utolsó napjáig számviteli és jótállási kötelezettsége teljesítése céljából. A vásárlás napja a megrendelés visszaigazolásának napja. A szerződéskötés nyelve magyar. A szerződés a magyar jog hatálya alá tartozik, esetleges jogvita esetén Felek viszonyára a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alkalmazandó.


II. ELEKTRONIKUS SZERZŐDÉSKÖTÉS (VÁSÁRLÁS) MENETE

2.1.Az áru bemutatása, árak, akciós termékek A Webáruházban minden áru képpel és leírással kerül bemutatásra, amely megkönnyíti a vásárló számára az áru kiválasztását és a vásárlás melletti döntést. Mindezek mellett felhívjuk
a figyelmet arra, hogy az oldalakon található képek csak illusztráció céljára szolgálnak, a tényleges termékek eltérhetnek a képen látottaktól. A monitor képfelbontásától függően a valós színek eltérhetnek a képen látottaktól. Az oldalakon szereplő árak az áfát tartalmazzák / nem tartalmazzák. A Webáruház a minden előzetes bejelentés nélküli árváltoztatás jogát fenntartja. Áraink, illetve termékeink köre folyamatosan változhat, bővülhet. Esetleges árváltozás esetén a már megrendelt árut a megrendelés napján irányadó áron szállítjuk. A Webáruházban olykor akciókat kínálunk, az egyes akciókat a Webáruház egyértelműen feltünteti, az akció keretébe tartozó termékek, és a vonatkozó kedvezmények megjelölésével. Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a megadott dátumig, vagy a készlet erejéig tart.

2.2. Az áru kiválasztása, a vásárlás menete Az áru kiválasztása a “Kosárba” helyezéssel történik. Ezt követően mód van újabb áruk kiválasztására és kosárba helyezésére, kiválasztott áruknak a kosárból való eltávolítására, a vevő adatainak módosítására, vagy a rendelés feladására. Amennyiben a Vevő az áruk
kiválasztását befejezte, a vásárláshoz szükséges adatokat (vevő neve, szállítási címe, e-mail címe, telefonszáma) az előzetes regisztráció alapján a rendszer automatikusan betölti. Eladó a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések
érvényesítése céljából kezelheti a Vevő azonosításához szükséges természetes
személyazonosító adatokat és lakcímet. A megrendelés véglegesítésével a Vevő hozzájárul személyes adatainak a jelen szerződésben foglaltak szerinti kezeléséhez. A vásárláshoz szükséges adatok megadását követően a megrendelés véglegesítése előtt a Vevőnek lehetősége van arra, hogy a megrendelését módosítsa, onnan árut távolítson el, darabszámot
módosítson, vagy újabb árut rendeljen meg. Ugyancsak módja van ellenőrizni, és szükség esetén javítani a megadott vevői adatokat. A megrendeléssel a Vevő vételi ajánlatot tesz, amelynek visszaigazolása esetén a felek között adásvételi szerződés jön létre.

2.3. Szállítási díj
Az áru átvétele kizárólag kiszállítással lehetséges. Az áru szállítási díjáról a Vevő a megrendelés véglegesítése előtt előzetesen megfelelő tájékoztatást kap, illetve a szállítási díj összege az Eladó által kiállított számlán pontosan feltüntetésre kerül. A Vevőnek a szállítási díjat a választott fizetési módnak megfelelően az áru árával együtt kell megfizetnie, mely kizárólag a 2.5. pont szerint lehetséges.

2.4. Megrendelés visszaigazolása
A megrendelést a Webáruház haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a Vevő által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben visszaigazolja. A visszaigazolás tartalmazza a megrendelt áruk és azok árának felsorolását, a Vevő által megadott nevet és szállítási címet, a szállítási költséget és a megrendelés nyilvántartási számát. Amennyiben a visszaigazolás 48 órán belül nem történik meg, Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés feldolgozását a Vevő a Webáruház honlapján a felhasználóneve és jelszava
megadásával, profilján nyomon követheti.

2.5. Fizetés
A Webáruházban előre történő átutalással, vagy online kártyás fizetéssel történhet fizetés.

2.5.1. Átutalás
Vevő a véglegesített megrendelés vételárát az Eladó által kiállított előleg bekérő alapján, az abban foglalt fizetési határidőig átutalással köteles megfizetni. Eladó kizárólag az előleg maradéktalan megfizetését követően teljesít, és adja át a Szállítónak az árut. Az eredeti végszámla a termékkel egyidőben kerül átadásra.
Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolásban szereplő megrendelésszámot. Az ennek elmulasztásából vagy a megrendelésszám hibás feltüntetéséből eredő károkért Eladó semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket Vevő viseli.

2.5.2. Online bankkártyás fizetés
A leadott megrendelés vételára közvetlenül a megrendelés leadását követően online bankkártyás fizetés útján is megfizethető Eladó részére. Az online bankkártyás fizetést az OTP Simple Pay szolgáltató biztosítja. Az online bankkártyás vásárlás választása esetén a Webáruház honlapja automatikusan átnavigálja Vevőt az OTP Simple Pay honlapjára, ahol a Webáruházban megjelölt vásárlási végösszeg megfizetésére sor kerülhet. Vevőnek meg kell
adnia nevét, bankja nevét, bankkártya számát, bankkártyájának lejárati dátumát, illetve annak biztonsági kódját. Ezt követően sor kerül az online fizetésre. A fizetést követően a honlap visszanavigálja Vevőt a Webáruházba. Sikeres fizetés esetén a fizetésről e-mail üzenet érkezik Vevő részére, illetve a Webáruházban is megjelenik a sikeres fizetésre vonatkozó tájékoztató. Sikertelen fizetés esetén a sikertelen vásárlásra vonatkozó tájékoztató jelenik meg a Webáruházban.
További tájékoztatásért kérjük, hogy tekintse át az OTP Simple Pay Általános Szerződéses Feltételeit a következő weboldalon: https://simplepay.hu/vasarlo-aff/ .

2.6. Szállítás
Az áruk a Vevő által megadott szállítási címre történő szállítását Eladó szerződött szállító cége, a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., továbbiakban: Szállító) végzi. A szállítás várható időpontjáról Eladó a Vevőt az árunak a Szállító részére történő átadásakor külön értesíti. Szállító külön értesítést küldhet Vevő részére a szállítás várható időpontjára vonatkozóan. A teljesítés a Vevő által megadott
szállítási címre való kiszállítással, és annak a Vevő vagy megbízottja részére történő átadással valósul meg. A kárveszély a Szállítónak történő átadással száll át a Vevőre.


III. ELÁLLÁS JOGA
3.1. Eladó elállási joga
Amennyiben Vevő az átutalást az előlegbekérőn feltüntetett fizetési határidőn, de legkésőbb 8 naptári napon belül nem teljesíti, Eladó a szerződéstől elállhat. Az Eladót megilleti az adásvételi szerződéstől történő elállás joga abban az esetben is, ha az áru árának feltüntetése hibásan történt, és a Vevő a megrendelését a hibás áron véglegesítette, vagy ha olyan áru megrendelésének visszaigazolása történt meg, amely a készletből kifogyott, és Eladó már nem tudja azt megfelelő időn belül beszerezni. Elállás esetén Eladó a Vevő részére e-mailben küldi
meg nyilatkozatát, és Eladó azonnal felveszi a Vevővel a kapcsolatot egyeztetés céljából, valamint a Vevő által esetlegesen átutalással már megfizetett összeget 30 napon belül visszautalja a Vevő számlájára.

3.2. A Fogyasztó elállási joga
A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy (továbbiakban: Fogyasztó) a megrendelés véglegesítésétől kezdve a megrendelt áru kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, és visszaküldheti a megrendelt terméket. Az elállási jog gyakorlása a Fogyasztó erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek mellékletét képező formátumban történik, amelynek kinyomtatott példányát az elállási jogról szóló tájékoztatóval együtt a termékhez csomagolva a Felhasználó részére Eladó megküld. Fogyasztó a
nyilatkozatát elektronikus levél formájában, vagy postai úton is megküldheti. Az Eladó a Fogyasztó elállásának kézhezvételét elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja.
Fogyasztó elállási jogának gyakorlása esetén a Fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.
Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles az árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az áru átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha az Eladó vállalta, hogy az árut maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Fogyasztó az árut a határidő lejárta előtt elküldi.
Eladó az áru visszaküldésének kétséget kizáró módon történő igazolását, vagy visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül a Fogyasztó által alkalmazott fizetési módon visszatéríti a vételárát a Fogyasztó részére. A Fogyasztó az őt megillető elállási jogot tartozik rendeltetésszerűen, e jogával vissza nem élve gyakorolni. Visszaélésnek minősülő elállás esetén Eladó mentesül az áru visszavételének és a vételár visszafizetésének kötelezettsége alól. Eladó kizárólag a sérülésmentes, nem használt, hiánytalan csomagolású
termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Fogyasztó részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek Fogyasztót terhelik. A visszaszállítás során eltűnt áruért Eladót felelősség nem terheli. Az áru hiányában az Eladót semmilyen kötelezettség nem terheli. A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben meghatározott elállási jog csak a fogyasztókat illeti meg, gazdasági társaságokat nem. A Ptk. 8:1. § 3. pontja szerint a fogyasztó nem más, mint a
szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. Azaz jogi személyeket, gazdasági társaságokat nem illet meg az elállási jog. Vonatkozik ez arra az estre is, amennyiben a Vevő a számviteli bizonylat, számla kiállítását jogi személy, gazdasági társaság nevére kérte. Egyebekben a Fogyasztót megillető elállási jogról a 2011/83 EU irányelvvel és a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelettel összhangban a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező elállási mintatájékoztató ad iránymutatást azzal, hogy a Fogyasztó az elállási jogát a jelen ÁSZF 2. sz. mellékletét képező nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

IV. SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA
Feleknek az elállási joguk gyakorlása helyett lehetőségük van arra, hogy e-mail útján, közös megegyezéssel módosítsák a szerződést. Vevő írásban kérheti a szerződés módosítását és az áru cseréjét. A cserére irányuló kérést Eladó nem köteles elfogadni. Amennyiben a Felek között a cserére megállapodás jön létre, úgy a kiszállítás és visszaszállítás költségei Vevőt terhelik. Eladó kérheti a szerződés módosítását, amennyiben a megrendelt áru a készletből kifogyott, és helyette más áruval kíván teljesíteni. Ezt Vevőnek írásban (elektronikus
levélben) kell elfogadnia. Felek a szóbeli szerződésmódosítást érvénytelennek tekintik.

V. JÓTÁLLÁS

VI. PANASZKEZELÉS
Amennyiben a Vevőnek akár a honlap üzemelésével, vagy az azon szolgáltatott
információkkal kapcsolatban, vagy a vásárlással kapcsolatban észrevétele vagy panasza van,
úgy azt a Szolgáltató alábbi elérhetőségein bejelentheti:

Török Balázs e.v.
Nyilvántartási szám: 54834918
Székhely: 1104 Budapest, Harmat utca 74. 3/2/7.
Adószám: 55769150-1-42
E-mail cím: torokbalazs.elte@gmail.com
Minden egyes panaszt érdemben kivizsgálunk, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül a Vevőt tájékoztatjuk. Amennyiben Vevő a panasz kezelésével nem elégedett, úgy a felügyeleti szervekhez fordulhat.
Felügyeleti szervek:
Budapest X. kerület Önkormányzat Jegyzője
(1102 Budapest, Szent László tér 29.)
Budapest Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
(1051 Budapest, Sas u.19)
Budapest Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Békéltető Testület
(1016 Budapest, Krisztina krt. 99.)


VII. SZERZŐDÉSRE ALKALMAZANDÓ JOG, JOGVITÁK ELINTÉZÉSÉNEK MÓDJA
Jelen szerződéssel kapcsolatos kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok érvényesek. A jelen szerződésből eredő jogvitákra a Felek amennyiben a jogvita a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. (Pp.) rendelkezései szerint helyi bíróság hatáskörébe tartozik, úgy a Budakörnyéki Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

VIII. A JELEN ÁSZF HATÁLYA, ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Az ÁSZF hatálya az Eladóra, valamint a Vevőkre terjed ki. Az ÁSZF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetre, valamint a Szállítóra. Az Eladó és a Vevő közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Vevő megrendelését véglegesítette, illetve ennek keretében a Vevő a Szolgáltatás jelen ÁSZF-jét elfogadja, és a Vevő részére az Eladó által elektronikus úton továbbított visszaigazolás megtörténik. Az ÁSZF érvényes szövegének hatályba lépése napja az a nap, amely a honlapon feltüntetésre került. Az ÁSZF a Vevő számára elmenthető és
kinyomtatható formátumban is elérhető. Az ÁSZF módosításának esetén a folyamatban lévő megrendelésekre a megrendelés dátuma szerint érvényes ÁSZF rendelkezései vonatkoznak. Jelen ÁSZF 2021. február 20. napjától az ÁSZF visszavonásának, illetve módosításának napjáig hatályos. Eladó fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan módosítsa. Eladó a módosításokat
köteles a tropicalhome.hu című honlapon a módosítás hatályba lépése előtt 15 (tizenöt) naptári nappal közzétenni. Eladó köteles az ÁSZF hatályos szövegét a honlapján közzétenni. Vevő, illetve Vevő képviselője kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen ÁSZF szövegét az első vásárlás, illetve szolgáltatás igénybevétele előtt teljes körűen áttanulmányozza, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy kizárólag az ÁSZF megismerése és megértése után bonyolít le tranzakciót a Webáruházon keresztül. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései az irányadóak.
Kelt: Budapest, 2021. február 20. napján

Török Balázs e.v.

1. SZ. MELLÉKLET
ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Elállási/felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést. Az elállási/felmondási határidő a termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól
eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Török Balázs e.v. címére (1104 Budapest, Harmat utca 74. 3/2/7.,
e-mail: torokbalazs.elte@gmail.com). Ebből a célból felhasználhatja a 2. sz.
mellékletben foglalt elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/ felmondási nyilatkozatát.
Az elállás/felmondás joghatásai
Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési
mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Ha a szerződés alapján terméket vett át, Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt
elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.
Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

2. SZ. MELLÉKLET

ELÁLLÁSI/FELMONDÁSI NYILATKOZATMINTA

(Kérjük, hogy csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza.)
Címzett: (Török Balázs e.v. (1104 Budapest, Harmat utca 74. 3/2/7., e-mail:
torokbalazs.elte@gmail.com)
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási
jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében: (Itt kérjük a szerződés tárgyául szolgáló termék vagy szolgáltatás megjelölését)
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: (Itt kérjük a megfelelő adat megjelölését)
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)


Kelt: Budapest, 2021.05.09.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Az adatkezelési tájékoztató célja

A TÖRÖK BALÁZS EV. (1104 Budapest, Harmat utca 74., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://letsleaf.hu címen.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, e-mail és telefonszám elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

Az Adatkezelő minden hozzá beérkezett e-mailt az … személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb … év elteltével töröl.

Név: TÖRÖK BALÁZS EV

Székhely: 1104 Budapest, Harmat utca 74
Cégjegyzékszám:
A bejegyző bíróság megnevezése:
Adószám:
Telefonszám:
E-mail:

Adatvédelmi tisztviselő

Név: Török Balázs
Telefonszám: 06204240715

A kezelt személyes adatok köre

Regisztrációs során megadandó személyes adatok

Regisztráció során elkért személyes adatok tételes felsorolása ..

Technikai adatok

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);  
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés időtartama

Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:

Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az  Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Google Adwords cookie Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

Remarketing cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook pixel segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt tanulmányozhatja: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Online rendelés során elkért személyes adatok tételes felsorolása ..

Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Online ügyintézés során elkért személyes adatok tételes felsorolása ..

Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Hírlevélküldéssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég neve:
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég székhelye:
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég telefonszáma:
Hírlevélküldő rendszert üzemeltető cég e-mail címe:

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a hírlevelek kiküldésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és e-mail címét a hírlevélküdéshez szükséges mértékben kezeli.

Hírlevélre való fel- és leiratkozás lehetőségeinek leírása, leiratkozási lehetőség biztosítása.

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Általános adatkezelési irányelvek

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szavazás során generálódnak és melyeket az … rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az … fér hozzá.

Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

Tételes felsorolása az adatokat továbbító, tároló, megismerő cégeknek. Az adott cégek adatainak és elérhetőségeinek felsorolása. (pl, könyvelés, számlázás, áruszállítás, crm rendszer, online fizetés, stb.)

Az adatfeldolgozó megnevezése:
Az adatfeldolgozó székhelye:
Az adatfeldolgozó telefonszáma:
Az adatfeldolgozó e-mail címe:

Az Adatfelodolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelések nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét, címét, telefonszámát, a rendelések számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • a hozzájárulás visszavonásának joga
 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés
 • helyesbítéshez való jog
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog
 • tiltakozáshoz való jog
 • hordozhatósághoz való jog.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszeren kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő email fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Önt, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg Adatkezelő.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
 • az adatkezelés céljai;
 • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
 • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat Adatkezelő közölte vagy közölni fogja;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítés joga

Ön jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
 • vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 • Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: 0613911400
 • Fax: 0613911410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A jelen dokumentum a webshop működésével kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.